Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 04, sierpień 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Informacja KRUS

krus   „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”

                                               – konkurs dla rolnikówPT KRUS w Legnicy zaprasza rolników, domowników i osoby pracujące w gospodarstwach rolnych do udziału w konkursie polegającym na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24.07.2020 r. (decyduje data wpływu) wysłać na adres PT KRUS w Legnicy, ul. Reymonta 4, 59-220 Legnica lub osobiście dostarczyć, podpisaną i wypełnioną na podstawie samodzielnej identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym listę kontrolną, wraz z podpisaną informacją RODO. Wśród osób, które nadeślą kompletnie wypełnioną listę rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela samodzielny inspektor Danuta Rydz 076/850 54 54


Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r. - drugi konkurs

opp Wójta Gminy Gromadka

o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r.

            Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.688 ze zm.. ) oraz Uchwały nr XLII/319/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 listopada 2017 r  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018-2020. oraz Uchwały Nr XLV/341/18 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/319/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020.

Wójt Gminy Gromadka

Ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r”
1.    Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :

1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali

1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje piłki nożnej


2.    Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 42 .500 zł ( słownie: czterdzieści dwa  tysiące pięćset zł 00/100).

3.    Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2019 przeznaczona została kwota w wysokości 85  000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)

4.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy

5.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.

6   Oferta winna zawierać:

1.    szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),

2.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.

3.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

4.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

5.    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.    Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2018 r.poz.2057/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego   rejestru.

7        Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia

     zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.                

8        W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem

       wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań

       finansowych i merytorycznych.                                                          

9        Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,

       ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w

       nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca  2020 r   do godziny 10 00 w zamkniętych        

       kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –      

       Drugi konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i  

       upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r

10    Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11    Termin otwarcia ofert: w dniu 27 lipca 2020 r r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 3 sierpnia    2020  r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.


Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części

                                                              Wójt Gminy
                                                             /-/ Dariusz Pawliszczy

Komunikat Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r.

Głosujmy bezpiecznie
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex