Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
wtorek, 04, sierpień 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
Bliska przestrzeń
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

spis 2Nabór kandydatów

na rachmistrza

terenowego do

Powszechnego Spisu

Rolnego 2020


Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrza terenowego

Wójt Gminy Gromadka
Gminny Komisarz Spisowy


ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego ( 1 osoba) , wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Gromadka.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Gromadka ,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie może  być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego w Gromadce, pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na własnym urządzeniu mobilnym.
 6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gromadce ( sekretariat pokój nr 4 ) , w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Gromadce.
  Adres do doręczeń: Urząd Gminy w Gromadce , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 , 59-706 Gromadka
 8. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela sekretarz gminy Tomasz Matyjewicz 

 

                                                                        Wójt Gminy
                                                                        Gminny Komisarz Spisowy
                                                                        /-/ Dariusz Pawliszczyzałaczniki nr 1-3 do ogłoszenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

  I.         Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Gromadce .II.          Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

1.     pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Gromadce ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9 ; 59-706 Gromadka

2.       pocztą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.III.         Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

-      art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).IV.          Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.       Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

VI.        Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.     dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.     sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3.     ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.     przenoszenia danych;

5.     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.       Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

VIII.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadania publicznego pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy Gromadka w 2020 r.

opp O G Ł O S Z E N I E


Wójta Gminy Gromadka

o konkursie na realizację zadania publicznego

Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy

Gromadka w 2020 r.

            Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.688 ze zm.. ) oraz Uchwały nr XLII/319/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 listopada 2017 r  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018-2020. ze zmianami

Wójt Gminy Gromadka

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy Gromadka w 2020 r.

1.    Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury :

Zorganizowanie co najmniej jednej imprezy o charakterze kulturalnym w plenerze o zasięgu co najmniej lokalnym ( gminnym) , promującym tradycje lokalnej społeczności

2.    Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 20 .000 zł ( słownie: dwadzieścia  tysięcy zł 00/100).

3.    Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2019 przeznaczona została kwota w wysokości brak dotacji o tożsamym charakterze

4.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. Ustawy.

5.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania oraz zaangażowanie środków własnych o charakterze wolontariatu ( praca wolontariuszy) w realizację zadania.

6   Oferta winna zawierać:

1.    szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),

2.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.

3.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

4.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

5.    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.    Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2018 r.poz.2055/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego   rejestru.

7        Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia

     zawarcia umowy do dnia 30 września 2020 r.                

8        W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem

       wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań

       finansowych i merytorycznych.
                                                       
9        Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,

       ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 75 7382452 fax. 75 7382472 w

       nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 r   do godziny 10 00 w zamkniętych        

       kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –      

       Konkurs ofert na realizację zadania publicznego : Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym na terenie gminy Gromadka w 2020 r.

10    Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.

11    Termin otwarcia ofert: w dniu 3 lipca 2020 r r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 10 lipca 2020  r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.

12    Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.
                                                    
                                                                           Wójt Gminy
                                                                          /-/ Dariusz Pawliszczy
                                                                                                                   

                       


Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

arimr Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc
Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

– Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół. - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex