Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
środa, 26, luty 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami:
41864400000264458320000210
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Zaproszenie na spotkanie informacyjne - Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla Mieszkańców

obrazek 2 0 W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego partnerem jest gmina Gromadka zapraszamy Państwa w imieniu Lidera Projektu na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się przez mieszkańców o granty na wymianę kotłów stałopalnych.
Termin i miejsce spotkania informacyjnego:
20 lutego (czwartek ), początek spotkania: godz. 18.30 , czas trwania: ok. 2 godzin
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka ul. Szkolna 19 ( sala lustrzana I piętro)
Tematyka spotkania:
• Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu
• Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym?
• W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? - uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
• Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?;
• Pytania i odpowiedzi.
Podstawowe zasady
Pragniemy przypomnieć, że dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).
Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin zzachodniej części województwa dolnośląskiego , w tym gminę Gromadka To już kolejny projekt grantowy tej organizacji. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców 14 gmin dolnośląskich (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/).
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Warto pamiętać, że:
 Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym (zostanie ogłoszony w najbliższych dwóch miesiącach).
 Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.
Wiele czynności przygotowawczych związanych z udziałem w konkursie należy podjąć z wyprzedzeniem. Pozwoli to w bardziej przemyślany sposób przystąpić do konkursu grantowego.
• Formalnym wymogiem, aby ubiegać się o grant będzie wykonanie audytu energetycznego budynku oraz koncepcji technicznej modernizacji kotłowni (w związku z obowiązkiem likwidacji starego kotła i przejścia na technologie grzewcze objęte wsparciem w ramach projektu).
• Mieszkańcy będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia w zakresie oceny zapotrzebowania na energię i ciepło w ich budynku, wykonania audytu energetycznego oraz racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków. Szczegółowa informacja na ten temat zostanie przekazana w trakcie spotkania z mieszkańcami
• Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w lutym i marcu 2020), jak i konkursowym (kwiecień br)

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020

opp Gromadka 11. 02.2020 rO G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Gromadka

o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania

kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r.            Na podstawie art. 11 ust.2, art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2019 poz.688 ze zm.. ) oraz Uchwały nr XLII/319/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 listopada 2017 r  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018-2020. oraz Uchwały Nr XLV/341/18 z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/319/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Gromadka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020.

Wójt Gminy Gromadkaogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r”1.    Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji, w oparciu o art. 16 w/cyt. ustawy, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu poprzez :1.1 organizowanie otwartych imprez sportowych o charakterze masowym w plenerze oraz w hali

1.2 prowadzenie drużyn sportowych (sport masowy) w gminie: minimum 2 sekcje piłki nożnej2.    Na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym przeznacza się dotację w wysokości 85 .000 zł ( słownie: osiemdziesiąt pięć   tysięcy zł 00/100).3.    Na realizację zadań tego samego typu w budżecie Gminy Gromadka na rok 2019 przeznaczona została kwota w wysokości 85  000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100)4.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust .3 w/cyt. ustawy

5.    Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i oceniane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Gromadka po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komisję Konkursową. Od decyzji Wójta Gminy Gromadka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze ze względu na różnorodność form realizacji zadania.6   Oferta winna zawierać:1.    szczegółowy opis zadania (zakres rzeczowy, miejsce i termin realizacji),

2.    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględniającego zakres działania wymieniony w pkt.. 1.

3.    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

4.    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł)

5.    deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6.    Złożona oferta musi być zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2018 r.poz.2057/ i winna być uzupełniona o aktualny odpis z właściwego   rejestru.7        Zlecenie realizacji zadania publicznego przez gminę Gromadka obejmuje okres od dnia

     zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.                8        W trakcie realizacji zadania zwraca się szczególną uwagę na zgodne z przeznaczeniem

       wykorzystanie przyznanej kwoty dotacji, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań

       finansowych i merytorycznych.

                                                          

9        Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromadce,

       ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9; 59-706 Gromadka tel. 757382452 fax. 757382472 w

       nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca   2020 r   do godziny 10 00 w zamkniętych        

       kopertach z napisem „Urząd Gminy w Gromadce –      

       Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania

       kultury fizycznej na terenie Gminy Gromadka w 2020 r10    Odrzuceniu podlegają oferty niekompletne, złożone po terminie , nie dotyczące zadania wskazanego w ogłoszeniu.11    Termin otwarcia ofert: w dniu 10 marca 2020 r r. o godz. 10.30. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 13 marca   2020  r. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gromadka.12    Oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części.


                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                       /-/ Dariusz Pawliszczy


                                                                                                                   

                       


Informacja ARiMR

arimr Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotacjęOd 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.    

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.  


Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex