Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
poniedziałek, 27, styczeń 2020

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
Całodobowy nr do ZWKiO 721 520 005
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Transmisja obrad sesji
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Złobek w naszej gminie

zlobki 22 Gmina Gromadka jako jeden z 7 partnerów projektu „Dolnośląskie żłobki II", którego liderem jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, utworzy  placówkę opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w liczbie 15 miejsc opieki. Placówka zostanie stworzona w budynku Szkoły Podstawowej w Modle. W tym celu zostanie przeprowadzony remont budynku, a dwa pomieszczenia znajdujące się na parterze zostaną zaadaptowane dla klubu dziecięcego. Funkcjonowanie klubu dziecięcego w Modle rozpocznie się od 1 września 2020 roku. Celem głównym realizowaneg projektu, jest aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia lub powracających na rynek pracy, a sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3. Dlatego w liczbie 15 miejsc w kubie dziecięcym, będzie możliwość przyjęcia :
- 8 dzieci których rodzice pracują, ale pozostają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
- 3 dzieci których rodzice są bezrobotni lub długotrwale bezrobotni
- 4 dzieci których rodzice są bierni zawodowo, w tym pozostają na urlopie wychowawczym
Warunkiem przyjęcia dziecka do klubu dziecięcego, będzie spełnienie przez rodzica określonych warunków, w zależności od sytuacji w jakiej się znajduje :
1) Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do projektu,
2) Podpisane i uzupełnione oświadczenie, dotyczące spełnienia kryteriów formalnych w projekcie,
3) Podpisany regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
4) Orzeczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego o ile dotyczy,
5) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkami wynikającymi z udziału w projekcie,
6) Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna o ile dotyczy, ( w przypadku rodzica bezrobotnego lub długotrwale bezrobotnego)
7) Zaświadczenie o zatrudnieniu i ile dotyczy, (w przypadku rodzica pracującego ale przebywającego na urlopie macierzyńskich lub rodzicielskim i wychowawczym)
8) Podpisane oświadczenie o wielodzietności o ile dotyczy,
Proces rekrutacji dzieci zostanie przeprowadzony przez kierownika placówki Klubu dziecięcego. Termin rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Do zadań kierownika placówki będzie należało również zatrudnienie  personelu czyli:
 4 osób na stanowisku opiekunek dziecięcych, ( 3 etaty i 1 w wymiarze ½ etatu)
 1 osoby na stanowisku pomocy opiekunek ( w wymiarze ½ etatu )
 Księgowej ( w wymiarze ½ etatu)
W chwili obecnej trwają pracę nad zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i adaptacyjnych w Szkole Podstawowej w Modle.
zlobki 22


logo fs
Informacja Marcelina Zarzycka- Kalita/UG

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla Mieszkańców naszej gminy

obrazek 2 0 Gmina Gromadka informuje, że projekt „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)", którego nasza gmina jest partnerem został zakwalifikowany do realizacji, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą w najbliższym czasie mogli zacząć się ubiegać o środki na wymianę kotłów. W chwili obecnej trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać nieekologiczne kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).
Liderem i operatorem  projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 8 gmin z zachodniej części naszego województwa, w tym gminę Gminę Gromadka.  To już kolejny projekt grantowy tej organizacji. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców 14 gmin dolnośląskich (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/) .
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Warto pamiętać, że
 Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
 Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (UWAGA: termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie, zwłaszcza w przypadku opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu).
 Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.
Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie
• Mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
• Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w lutym i marcu 2020), jak i konkursowym (marzec-kwiecień br)
O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez Lidera i Partnerów  projektu.
 
Informacja Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy/ Gmina Gromadka

logo rpo efrr

Gmina Gromadka dba o zabytki

IMG-20191207-WA0006Z budżetu Gminy Gromadka w  2019 r.  udzielono wsparcia finansowego dla dwóch parafii, które będąc właścicielami zabytków na obszarze gminy Gromadka, podjęły się wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na tych obiektach. Dotacje otrzymała Parafia pw. Św. Piotra i Pawła w Osłej, która wykonała prace ratujące konstrukcję wieży kościoła oraz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku, która podjęła się prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza w budynku Kościoła w Krzyżowej.
Dotacje przyznane zostały przez  Radę Gminy Gromadka, w łacznej kwocie  154 077,60.zł. z czego Parafia w Kraśniku na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza w Krzyżowej otrzymała kwotę 103 500,00; natomiast Parafia w Osłej na remont pokrycia wieży kościoła 50 577,60zł.
IMG-20191207-WA0010
IMG-20191207-WA0014
IMG-20191207-WA0020
IMG-20191207-WA0023
IMG-20191207-WA0024
IMG-20191207-WA0041
IMG-20200113-WA0000
Zadania wykonywane są w oparciu o zatwierdzoną dokumentację, pod nadzorem osób uprawnionych, w tym konserwatora dzieł sztuki i podlegają kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonane prace służące zabezpieczeniu i przywróceniu dawnej świetności zabytkom będą kontynuowane w bieżącym roku, przy wsparciu finansowym Gminy Gromadka
 
Informacja Agnieszka Król / UG , zdjęcia Parafia Osła
Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex