Gmina Gromadka
Oficjalna strona Gromadki
O Gminie
Gmina Gromadka jest położona w północno-wschodniej części powiatu bolesławieckiego na obszarze regionu makroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej.
czwartek, 20 lipiec 2017

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Gromadka
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9
59-706 Gromadka
tel. 75 73 82 452, 75 73 82 453
tel. 75 73 82 417, 75 73 82 302
fax 75 73 82 472
e-mail: gmina@gromadka.pl
Godziny pracy:   Pon: 8.00-16.00
Wto-Pią: 7.00-15.00
Konto bankowe: BS Chojnów
08864400000019800020000020
GEOPORTAL Gminy Gromadka
Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie
LGR Obyczaje Imprezy Tradycje - Prezentacja
LGR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
LGR - Dolnośląska Kraina Karpia

Komunikat Wójta przypominający o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe

pieski Szanowni Mieszkańcy,
Wójt Gminy Gromadka przypomina o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie z rozdziałem 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gromadka, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXX/225/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 24 lutego 2017r., osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostawaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzę.
Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

PONADTO INFORMUJE SIĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 10 UST. 2A USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (T.J. DZ. U. Z 2017R. POZ. 1289), KTO NIE WYKONUJE OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W W/W REGULAMINIE PODLEGA KARZE GRZYWNY.
Wójt Gminy Gromadka
/-/ Dariusz Pawliszczy

Mobilny punkt informacyjny funduszy europejskich w Bolesławcu

pife 2017 MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W BOLESŁAWCU
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.
W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w Bolesławcu.
Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej.
Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.
Na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zapraszamy do :
Urząd Miasta Bolesławiec
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
salę konferencyjną na IV piętrze nr 412
w Biurowcu przy Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu
20 LIPIEC 2017 r. w godz. 10.30-13.30
Serdecznie zapraszamy !
Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gromadce rozpoczęta

W dniu 11 lip 008pca 2017 r Gmina Gromadka rozpoczęła rzeczową realizację zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Gromadka- etap I budynek Zespołu Szkół w Gromadce. 
W ramach zadania zostanie wykonana wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych budynku, ocieplenie oraz wykonanie nowej elewacji budynku , ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian piwnic oraz cokołu budynku. Wartość robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramch zadania wynosi 1 009 830, 00 zł . Wykonawcą zadania jest firma Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do 15 grudnia bieżącego roku.
p 005

p 008

Inwestycja , prócz walorów estetycznych związanych z wykonaniem nowej elewacji budynku, posiada uzasadnienie ekologiczne oraz ekonomiczne , gdyż  zgodnie z wynikami przeprowadzonego audytu energetycznego dla budynku, pozwoli w skali roku uniknąć 3913,99 MG/rok emisji CO2 oraz da realiną oszczędność kilkkudzięsieciu tysiecy złotych na zakupie oleju opałowego w budżecie szkoły.
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  w kwocie 690 294,04 zł 

Informacja Tomasz Matyjewicz zdjęcia Janusz Górny
logo 2 logo 3 logo 4


Wróć na początek strony
Losowe zdjęcie.
Gmina Fair Play Certyfikat ISO 9001
Hosted by Cuprimex  Logo Cuprimex